Næste side    Printervenlig version

At skyde med pistoler

Har du lyst til at skyde med håndvåben? Jeg kan fortælle dig at det er en sjov sport og den er ikke mere krævende end dine egne ambitioner. Det bedste ved sporten er, efter min mening, ikke selve det at skyde, men miljøet omkring sporten. Men dette sidste er ikke nødvendigvis gældende for alle, eller i alle pistolklubber. Jeg har i mit mangeårige liv også stødt på klubber hvor jeg ikke har villet være medlem.

Mit første råd er derfor at du benytter de første par måneder til at gæste nogle forskellige klubber i dit nærmiljø og se hvordan stemningen er; hvordan tonen er mellem klubbens medlemmer, hvordan du bliver modtaget og hvordan du bliver instrueret - i det hele taget at finde en klub der hvor du tror du vil trives. Du må mere end gerne kontakte mig ved at benytte menupunktet "Send E-Mail" i menuen til venstre dersom du har spørgsmål omkring dette tema eller skydning generelt. Dersom jeg ikke ved svaret, så skal jeg i alle fald give dig råd om hvem du ellers kan kontakte med henblik på at få svar på dit spørgsmål.

Du bør lægge vægt på tre ting når du opsøger en forening.

 1. Foreningens ånd og indstilling.
 2. Foreningens aktiviteter.
 3. Foreningens organisatoriske tilhørsforhold.
 1. Velkomst, venlighed, hjælpsomhed ..
  • ......Hvad vi ikke vil høre!......
  • Vi optager ikke flere.
  • Kom igen en anden gang - vi har ikke tid lige nu.
  • Pistolskydning er kun for voksne.
  • Vi har ikke våben til links skytte
  • Hvis du er interesseret kan du jo altid komme igen.
 2. Våbentyper, baner, skydning også for børn, deltagelse i stevner, arrangør af stevner, andre arrangementer..
  • ......Hvad vi gerne vil høre!......
  • Vi skyder med mange slags våben og helt sikkert noget du også kan lide
  • Vi skyder både indendørs og udendørs.
  • Børn er velkommen i vores forening
  • Vi deltager i stævne og vi arrangerer også selv.
  • Vi har også arrangementer for vores medlemmer...
 3. De Danske Skytteforeninger (DDS), Dansk Skytte Union (DSkyU),
  • DDS: Landsstævner, Terrænskydning, Breddeorienteret idræt
  • DSkyU: Eliteorienteret idræt, Konkurrencesport, Internationale traditionelle olympiske discipliner, Faldmålsskydning

Når det gælder hvem som må besidde egne våben, så er det politiet som i sidste ende afgør om en ansøger må få våbenpåtegning og de undersøger selvsagt også ansøgerens vandel. Men man behøver ikke eje et våben for at skyde. Alle de foreninger jeg kender til har egne våben som må lånes af medlemmer. Dessuden behøver du slet ikke tænke på dette nu. Man skal uanset have skudt aktivt i en forening i mindst 2 år før man får lov til at søge om våbenpåtegning (købe sit eget våben).

Sikkerhedspløk
En sikkerhedspløk er en genstand, der signalerer til omgivelserne, at våbnet har været kontrolleret, og derfor ikke er ladt. Sikkerhedspløkken skal være lavet i en sådan udformning, at låsen/bundstykket ikke kan lukkes, og at der ikke kan være patroner i kammeret. Til revolvere skal sikkerhedspløkken fremstilles således, at der ikke kan være patroner i tromlen. Hvis revolveren er af sådan en konstruktion, at der ikke er plads til en sikkerhedspløk mellem tromlen og slagstiften, så skal våbnet bæres med tromlen slået ud, og sikkerhedspløkken skal forhindre, at tromlen kan lukkes. Sikkerhedspløkken skal tydeligt kunne ses i våbnet og være fremstillet i stærkt afvigende farver: Rød, gul, blå eller orange.

Alle skal læse Sikkerhedsbestemmelsene, huske dem og overholde disse.
Kap. 1. Sikkerhedsbestemmelser 1

Husk: Som skytte har du pligt til at kende og at efterleve sikkerhedsbestemmelserne.

Skyttens omgang med skydevåben og ammunition på skydebanen: På alle skydebaner er der et opslag med efterfølgende sikkerhedsbestemmelser, som skal efterleves af enhver skytte.

For at dyrke skydning er det en forudsætning at du:

 • betjener våben og ammunition forsvarligt,
 • er dit ansvar bevidst i omgang med våben og ammunition,
 • kun skyder på skydebaner, der er godkendt af myndighederne.

Herudover SKAL følgende bestemmelser ALTID overholdes:
 1. Når du modtager et våben, skal du kontrollere, at det ikke er ladt. Dette gælder også, når du får et våben tilbage eller igen tager et våben, efter at du har været væk fra det.
 2. Før skydningen skal du kontrollere, at:
  • våbnet er funktionsdygtigt,
  • løbet er rent og uden hindring for projektilet,
  • ammunitionen er af korrekt type, er ubeskadiget og ren samt godkendt jf. banens instruks.
 3. Du må først lade og skyde, når du har fået tilladelse hertil.
 4. Når du lader, når våbnet er ladt, og når du aflader, skal du være på standpladsen, og piben skal pege mod skiverne. Egen tilføjelse: Og din aftræksfinger skal ikke være inde i aftræksbøjlen. Aftræksfinger skal kun være placeret i aftræksbøjlen når du skal skyde.
 5. Hvis du lægger dit våben fra dig på standpladsen, ved f.eks. skiveskift eller anden aktivitet, skal du forinden aflade våbnet og åbne bundstykket/låsen og anbringe det i bageste stilling. Tromlen på revolverer skal være slået ud.
 6. Forlades standpladsen midlertidigt, og våbnet forbliver på standpladsen, skal sikkerhedspløkken være isat våbnet.
 7. Efter skydningen, og inden skytten forlader standpladsen, skal skytten og banekommandøren kontrollere, at våbnet ikke er ladt, og at der ikke er patroner/hagl i kammeret, magasinet eller tromlen. Ved våben med magasin, udtages magasinet. Efter kontrollen isættes sikkerhedspløk i kammer/tromle, så man tydeligt kan se, at der ikke kan sidde en patron/hagl i kammeret/tromlen.
 8. Sigt aldrig mod andre! Sigte- og aftræksøvelser må aldrig være til gene for omgivelserne. Dette gælder også for luftvåben.
 9. På skydebanen bæres våbnet med mundingen opad, hvis det ikke er i kuffert eller foderal. Man skal kunne se, at våbnet er tomt, ved at våbnet er isat sikkerhedspløk.
 10. Våbnet skal altid være i kuffert eller foderal, når det transporteres uden for skydebanen. Våbnet må ikke transporteres i side- eller skulderhylster på kroppen.
 11. Er der personer i fareområdet, skal våbnet være afladt og isat sikkerhedspløk. Du må ikke røre våbnet, før banekommandøren giver tilladelse hertil.
 12. Får du en klikker eller anden defekt ammunition, skal du aflevere ammunitionen til skydelederen, banekommandøren eller stationschefen. Du må ikke efterlade defekt ammunition på standpladsen eller smide det bort.
 13. Du skal ubetinget adlyde den ansvarlige leders anvisninger og ordrer. Er du alene på skydebanen, er du selv ansvarlig for skydningens korrekte gennemførelse efter disse sikkerhedsbestemmelser og instruksen for den pågældende skydebane.
 14. Det er enhver skyttes pligt straks at gribe ind over for brud eller tilløb til brud på sikkerhedsbestemmelserne.
 15. Enhver, der konstaterer, at der dukker personer op i fareområdet, eller ser, at et markørflag bevæges foran skiverne eller over en markørdækning, skal uopholdeligt foranledige skydningen standset ved at råbe: "Stands skydningen".

Overtrædelse af sikkerhedsbestemmelser skal straks påtales. I alvorlige tilfælde af overtrædelse af sikkerhedsbestemmelserne, kan skydelederen, terrænskydelederen, banekommandøren eller stationschefen bortvise skytten fra skydebanen/skydeterrænet. I særlige alvorlige tilfælde kan overtrædelsen endvidere medføre skyttens udelukkelse af foreningen.

Disse bestemmelser er gældende for al skydning under De Danske Skytteforeninger og Dansk Skytte Union.

Foranstående bestemmelser er trykt på en gul plakat med en rød diagonalstreg. Plakaten skal være opsat på enhver skydebane.

På de følgende sider vil jeg forsøge at formidle de ting jeg har lært som aktiv skytter i gennem næsten hele mit liv og som instruktør i Norge. Det som jeg på de følgende sider skriver, er alment gyldig og ting man ikke kommer uden om, samt en del tips og råd.

Men først vil jeg nævne at fysisk styrke, udholdenhed og indre psykisk ro og balance er afgørende for hvor god en skytte du bliver.

Faktisk er der flere egenskaber man tit overser når man vil blive en god skytte og som hver enkelt bør træne sig op i, enten alene eller sammen med sine klubkammerater. Dersom disse egenskaber er dårlige eller fraværende så mindskes muligheden for at blive en god skytte:

 • God selvtillid og mod
 • Høj tolerancetærskel for stres
 • Holdninger (bl.a diciplin og viljestyrke)
 • Humor og positiv indstilling
 • Focus/koncentrationsevne

Jeg opbevarer ikke våben privat.

Næste side   Printervenlig version

Af Arne Flåten. © 2003-2008