Falling Targets - DSkyU

Klasser, efter våbentype
Klasse Type Comp. optik Antal patroner i magasin + kammer Genladning
22P Kal. 0.22" LR pistol - Maks. 6 Via magasin
22FP Kal. 0.22" LR pistol, FRI + Ubegrænset Via magasin
GP Kal. 9 mm / 0.38S pistol - Ubegrænset Via magasin
GPF Kal. 9 mm / 0.38S pistol, FRI + Ubegrænset Via magasin
GR Kal. 9 mm / 0.38S / 0.357 Revolver - Maks 6 Via speedloader / jetloader / moonclips eller enkeltvis. Det bedste er moonclips.
GRF Kal. 9 mm / 0.38S / 0.357 Revolver, FRI + Ubegrænset Via speedloader / jetloader / moonclips eller enkeltvis. Det bedste er moonclips.

I klasserne FRI er det tilladt at montere ekstraudstyr i form af kompensator og optiske sigtemidler, herunder rødpunktssigte.

Der må anvendes ammunition i henhold til baneinstruksen. Stævnearrangøren kan dog forbyde anvendelse af ammunition, som ved de ved stævnet anvendte måltyper vil betyde uhensigtsmæssig slitage på mål/målopstilling, eller som vil være forbundet med risiko at anvende grundet manglende gennemskydning, tilbageslag mv. Sådanne evt. indskrænkninger i brug af ammunition skal tydeligt fremgå af stævneindbydelsen.

Stævnearrangøren har mulighed for at begrænse antallet af klasser samt at slå klasser sammen. Alle modifikationer skal tydeligt fremgå af stævneindbydelsen.

Afviklingen kan foretages på en 25 m pistolbane eller andre steder, hvor der haves mindst 12,5 m godkendt skydedistance til rådighed.

Falling Targets omfatter ikke prøveskud.

Der skydes i tre afdelinger:

 • Kvalifikation
 • Konkurrence
 • Finale
Afvikling
Afdeling Formål Gennemførelse Øvrige forhold
Kvalifikation Inddele skytterne til finaledelen

Resultater til landsdækkende rangliste
Skydeafstand 12,5 m

5 serier a. 5 mål

Resultatet beregnes som gennemsnittet af de 4 bedste (hurtigste) tider.
Alle skytter skal have skudt kvalifikationsdelen før finalen kan påbegyndes. Dog kan stævnearrangørerne tillade at tidligere registrerede resultater fra den landsdækkende rangliste kan anvendes som udgangspunkt for inddelingen ved finalen. Såfremt denne regel anvendes må stævnet ikke omfatte en kvalifikationsdel. Skytter, som endnu ikke har resultater på den landsdækkende rangliste indplaceres da ved lodtrækning.
Konkurrence At øge aktivitetsniveauet for alle skytter, specielt for ikke-finaleskytter. Skydeafstand 25 m eller kortere.

Antal serier og antal mål fastlægges af arrangøren. Hver opstilling skal dog skydes mindst 3 gange.

Resultatet beregnes som summen af alle tiderne fratrukket den dårligste tid.
Sammen med resultaterne fra kvalifikationsdelen kan dette udgøre en separat konkurrence eller en konkurrence i sig selv.

Antal serier og antal mål i hver serie mål skal fremgå af indbydelsen.

Det er tilladt at anvende stopmål (mål, som skal skydes til sidst). I så tilfælde skal stopmålet have en tydelig afvigende farve fra de andre mål i opstillingen og det skal af stævneindbydelsen eller af instruktionen fremgå hvilket mål, der er stopmålet).

Det er tilladt at kræve genladning. I så fald skal dette tydeligt fremgå af stævneindbydelsen.
Finale   Skydeafstand 12,5m

Afvikles i ruder af 8 som vist i figur 1.

To gange tre-fem mål.

Der skydes mand mod mand, bedst af tre serier.
De to inderste mål opsættes således at de falder ind over hinanden, så det umiddelbart fremgår hvilken skytte der blev først færdig. Det inderste mål skal træffes sidst. I modsat fald diskvalificeres skytten.

Før den første serie påbegyndes afgøres ved lodtrækning hvilken skytte, der skal placeres på venstre - og højre halvdel. (Alternativt aftaler skytterne selv startplaceringerne). Hver gang der er skudt bytter skytterne plads.
Fig.1 Finale Falling Targets
 • Skydestilling
  • Skydestillingen er frit stående med fri en- eller tohåndsfatning. Udgangsstillingen er 45 grader med ladt og afsikret våben.
 • Baneudstyr
  • Ved standpladsen er der foran skytten placeret et bord, hvorpå skytten kan anbringe ammunition, magasiner og fralægge våben.
 • Skytteudstyr
  • Der er fri beklædning. Til brug for genladning kan skytten frit anvende på kroppen eller i bælte anbragte magasiner.
 • Banekommandoer
  • Skydningen ledes af en banekommandør og en tidtager, disse er også dommere på afsnittet.
   1. "Lad og gør klar"
   2. "Er skytten (skytterne) klar"
   3. Efter ca. 2-3 sek: "Klar"
   4. Efter ca. 2-3 sek: Akustisk startsignal.
   5. "Aftræk" (Skytten retter våbnet mod skiverne og påvirker aftrækkeren, således at hammeren falder. Herefter placeres våbnet på bordet, med slæden trukket tilbage i låst position. Alternativt anbringes våbnet i hylster. Der må kun anvendes hylstre, hvor piben peger nedad. Hylstret skal være af en type, som forhindrer adgang til aftrækker. Ved anbringelse i hylster behøver slæden ikke at være trukket tilbage, men magasinet skal være udtaget og hanen skal være lagt ned. Alternativt pakkes våbnet ned.)
   6. Skyttens tid angives (gælder ikke for finaledel)
   7. Efter endt skydning: "Aflad våben - våbenkontrol." (Skytten udtager magasin og fjerner evt. patron fra kammer. Banekommandøren kontrollerer at våbnet er tomt.)
   8. "Markering"
 • Tidsregistrering
  • Tiden måles med en timer, som er beskrevet i de tekniske regler. Tiden måles fra startsignal til sidste skud. Der er desuden følgende regler:
   1. Alle mål skal rammes og målene skal falde.
   2. Skytten må maksimalt bruge 20 (tyve) sekunder pr. serie.
   3. Skydetider over 20 sek. registreres som 20 sek.
 • Høreværn og briller
  • Alle skytter og tilskuere skal anvende høreværn. Ved skydning på kortere afstand end 25 m skal der anvendes sikkerhedsbriller - dette gælder både skytter og tilskuere.
 • Magasiner
  • Løse magasiner må lades på forhånd og behøver ikke tømmes mellem serierne. Revolvere må gerne lades med patroner enkeltvis. Pistoler skal lades via magasin.
 • Våbenbetjening
  1. Våbnet må kun indeholde magasin og ammunition imellem kommandoerne "lad" og "aflad".
  2. Våben skal altid under skydning, genladning og afladning pege i sikker retning - mod målopstillingen.
  3. Under enhver form for våbenbetjening (ladning, genladning, afladning) skal fingeren tydeligt holdes uden for aftrækkerbøjlen. Ved afladning fjernes først magasinet - herefter trækkes slæden tilbage så eventuel patron i kammeret falder ud. Altid i denne rækkefølge!

Skiver

I Kvalifikationsdelen og i Finaledelen anvendes runde cirkulære skiver med en diameter på 200 mm +/- 6 mm.

Skiverne skal i farve og kontrast klart afvige fra baggrunden. Skiverne skal være af en beskaffenhed og opstillet på en sådan måde, at de ikke vælter på grund af almindeligt forekommende vindpåvirkning.

Skiver som indgår i Konkurrencedelen kan have anden størrelse og (form), men skal opfylde samme betingelser som nævnt ovenfor. Ingen skiver må dog i form, i silhuet eller i påtryk ligne mennesker eller dyr, eller dele heraf.

Skiver som Konkurrencedelen anvendes som stopmål skal have en klar afvigende farve i forhold til de andre skiver i opstillingen.

Skiveopstilling

Kvalifikationsedel

Der opstilles 5 skiver med ækvidistant afstand svarende til afstanden mellem skiverne på en 25 m pistolbane (75 cm). Skiverne anbringe i en højde inden for banegodkendelsens tilstræbte træfområde.

Konkurrencedel

Skiveopstilling i henhold til banegodkendelsen.

Finaledel

Der opstilles 2 x 3-5 skiver. Skiverne anbringe i en højde inden for afgrænsningerne af en ISSF duelskive. Venstre og højre halvdel af skivesættet skal være identiske (størrelser, farver og placering). Øvrige opstillingsparametre i henhold til banegodkendelsen.

De to inderste skiver skal vinkles i ensartede vinkler i forhold til linien for skiveopstillingen. Vinklingen skal være således, at skiverne går minimum 1 cm in over hinanden når disse er lagt ned.

Tidtagning

Den anvendte timer skal afgive et tydeligt auditivt signal, som kan høres ved anvendelse af almindelige høreværn. Timeren skal angive tiden i sekunder med en inddeling på 1/100 sek.

Resultatberegning

Kvalifikationsdel

Resultatet opgøres som den samlede tid for de 4 bedste skydninger ud af 5. Tider over 20 sekunder registres som 20 sekunder.

Konkurrencedel

Resultatet opgøres som den samlede tid for alle skydninger fratrukket den dårligste tid. Tider over 20 sekunder registres som 20 sekunder.

Finaledel

Resultatet afgøres ud fra placeringen af faldmålende efter endt skydning. Den skytte, hvis faldmål ligger nederst har vundet den pågældende serie. Der skydes bedst af 3 serier.

Du finder mere om Falling Targets på www.fallingtargets.dk

Af Arne Flåten. © 2003-2007